ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។
ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។

Dec 27, 2017

ទស្សនាវដ្តី     ម៉ូដសម័យ    បច្ចេកវិទ្យា    គ្រឿងសង្ហារឹម      គ្រឿងសំអាង    ម្តាយនិងទារក   ម្ហូបអាហារ     អាជីវកម្ម និងមានគំរូវិបសាយជាច្រើនទៀត។

 ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?
ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?

Dec 27, 2017

១. កើនឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅដល់អតិថិជន។            ប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្មមិនមានវេបសាយអតិថិជនអាចទិញតែផលិតផលនិងទទួលបានសេវាកម្មដើម្បីអន្តរកម្មជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។

ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺ ៖
ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺ ៖

Dec 27, 2017

- តំលៃ រចនាគេហទំព័រ សមរម្យជាមួយទឹកប្រាក់របស់អ្នក។ - ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។ - បង្កើតវេបសាយអ្នកមិនចាំបាច់មានជំនាញរចនាឬសរសេរកម្មវិធី។ - អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រដោយងាយស្រួល។ - ចំណុចប្រទាក់បានផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកថ្មី ដោយសាមានភាពផ្លែកៗ។ - ទិន្នន័យគេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាសុវត្ថិភាព។ - នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម(ក្រុមបច្ចេកទេស) គាំទ្រស្វាគមន៍ដោយសប្បាយរីក