ព័ត៌មាន

ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។
ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។

Dec 27, 2017

ទស្សនាវដ្តី     ម៉ូដសម័យ    បច្ចេកវិទ្យា    គ្រឿងសង្ហារឹម      គ្រឿងសំអាង    ម្តាយនិងទារក   ម្ហូបអាហារ     អាជីវកម្ម និងមានគំរូវិបសាយជាច្រើនទៀត។

 ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?
ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?

Dec 27, 2017

១. កើនឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅដល់អតិថិជន។            ប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្មមិនមានវេបសាយអតិថិជនអាចទិញតែផលិតផលនិងទទួលបានសេវាកម្មដើម្បីអន្តរកម្មជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។

ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺ ៖
ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺ ៖

Dec 27, 2017

- តំលៃ រចនាគេហទំព័រ សមរម្យជាមួយទឹកប្រាក់របស់អ្នក។ - ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។ - បង្កើតវេបសាយអ្នកមិនចាំបាច់មានជំនាញរចនាឬសរសេរកម្មវិធី។ - អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រដោយងាយស្រួល។ - ចំណុចប្រទាក់បានផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកថ្មី ដោយសាមានភាពផ្លែកៗ។ - ទិន្នន័យគេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាសុវត្ថិភាព។ - នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម(ក្រុមបច្ចេកទេស) គាំទ្រស្វាគមន៍ដោយសប្បាយរីក